POWRÓT DO CENNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY

 

zawieranych z Szkółka Roślin Ozdobnych „Clematisy”, Kolincz ul. Sportowa 1A, 83-211 Kolinc, dalej określana mianem Sprzedającego.

Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, dalej określanych mianem OWUS, kontrahentów Sprzedającego określa się mianem Kupujących. W dalszej części OWUS Sprzedającego i Kupujących określa się łącznie mianem Stron.

§1. [Zakres OWUS]

1. OWUS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towaru zawieranych przez Sprzedającego, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

2. OWUS stanowią podstawę wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego, co będzie każdorazowo potwierdzane przez Sprzedającego na wystawianych rachunkach lub dowodach dostawy. Brak adnotacji o objęciu danej umowy sprzedaży OWUS nie stanowi wyłączeniu ich stosowania w odniesieniu do danej umowy sprzedaży.

3. OWUS obejmują swoim zakresem wszystkie umowy sprzedaży zawarte począwszy od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sprzedającego.

§2 [Zawieranie umów sprzedaży]

1. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie OWUS przez Sprzedającego w dalszej części są określane mianem umów jednostkowych.

2. Podstawą zawierania umów jednostkowych w oparciu o OWUS będzie każdorazowo składane przez Kupującego zamówienie, którego przyjęcie do realizacji musi być każdorazowo potwierdzane przez Sprzedającego.

3. Sprzedający może odmówić realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.

4. Dopuszcza się składanie zamówień za pomocą:

  • a. profilu klienta hurtowego na stronie internetowej www.clematisy.com.pl
  • b. wiadomości e-mail na adres zamowienia@clematisy.pl,
  • c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 885-955-702,
  • d. osobiście.

5. Zamówienia można składać w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 (godziny otwarcia). Zamówienie złożone poza godzinami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym lub w dzień wolny od pracy uważa się za złożone z nastaniem najbliższych godzin otwarcia.

6. Katalogi, wykazy, zestawienia, cenniki itp. znajdujące się na stronie internetowej Sprzedającego lub przez niego przekazywane w inny sposób nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Powyższe mają charakter wyłącznie informacyjny, którego celem jest zaznajomienie potencjalnych Kupujących z asortymentem Sprzedającego.

§3. [ Termin i sposób płatności]

1. W związku z zawieraniem umów jednostkowych Sprzedający może odroczyć Kupującemu termin płatności.

2. Odroczony termin płatności będzie ustalany dla każdej umowy jednostkowej indywidualnie (na etapie zamówienia i jego potwierdzenia), a następnie zostanie wskazany na wystawionym przez Sprzedającego rachunku lub dowodzie dostawy.

3. Jeżeli Kupujący będzie domagał się faktury VAT tytułem umowy jednostkowej to, wystawi samodzielnie fakturę VAT RR, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wystawianie faktur VAT RR nie jest regulowane w OWUS, zaś Sprzedający nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT ponieważ jako rolnik ryczałtowy nie jest płatnikiem podatku VAT w rozumieniu odrębnych przepisów.

4. Zapłata ceny za daną umowę jednostkową nastąpi gotówką bezpośrednio do rąk Sprzedającego lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na wystawionym rachunku lub dowodzie dostawy lub, w przypadku dostawy przy wykorzystaniu firmy kurierskiej, za tzw. „pobraniem”.

5. Ustalenia dotyczące sposobu płatności zostaną poczynione na etapie składania zamówienia i jego potwierdzenia.

§4. [Odbiór i dostawa towaru]

1. Wydanie towaru objętego umową jednostkową nastąpi w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony.

2. Dostarczenie towaru na miejsce wydania nastąpi w sposób uzgodniony przez Strony.

3. Dopuszcza się:

  • a. odbiór osobisty lub
  • b. dostawę przez Sprzedającego lub
  • c. zlecenie dostawy przedsiębiorstwu profesjonalnie zajmującemu się usługami transportowymi przedmiotu umowy jednostkowej.

4. Sposób wydania lub dostawy przedmiotu umowy jednostkowej zostanie ustalony przez Strony na etapie składania zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedającego.

5. Koszt dostawy ponosi Sprzedający, chyba że Strony postanowią inaczej, z zastrzeżeniem §5 poniżej.

6. Kupujący lub upoważniona przez niego osoba potwierdzi odbiór towaru wchodzącego w zakres umowy jednostkowej.

7. Kupujący jest zobowiązany potwierdzić odbiór przedmiotu umowy jednostkowej. W przypadku odmowy potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy jednostkowej Sprzedający lub podmiot wykonujący usługi transportowe może odmówić wydania towaru objętego umową jednostkową.

§5. [Rabat i skutki opóźnienia w płatności]

1. W związku z zawieraniem umów jednostkowych objętych OWUS Sprzedający może udzielić Kupującemu warunkowego obniżenia ceny (rabat).

2. Wysokość rabatu będzie ustalana indywidualnie dla każdej umowy jednostkowej i będzie wskazana na wystawionym rachunku.

3. Rabat będzie udzielany pod warunkiem terminowej zapłaty całości ceny za umowę jednostkową. Jeżeli Kupujący opóźni się w płatności ceny za umowę jednostkową Sprzedający będzie mógł się domagać zapłaty ceny w pełnej wysokości (bez udzielonego rabatu) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od pełnej wysokości ceny za umowę jednostkową.

4. Obciążenie Sprzedającego kosztami dostawy ma charakter warunkowy. Opóźnienie w płatności ceny za umowę jednostkową będzie skutkować, tym że Kupujący zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy towaru objętego daną umową jednostkową.

§6. [Miejsce udostępnienia i wypowiedzenie OWUS]

1. OWUS będą dostępne na stronie internetowej Sprzedającego w postaci pliku w formacie pdf. Na żądanie Kupującego Sprzedający przekaże mu OWUS w formie pliku pdf, skanu dokumentu lub w formie wiadomości wysłanej za pośrednictwem faksu.

2. Kopie OWUS będą dostępne w siedzibie Sprzedającego.

3. Sprzedający może zmienić lub anulować w całości lub części postanowienia OWUS w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. Zamówienia przyjęte do realizacji lub zrealizowane w czasie obowiązywania OWUS będą realizowane zgodnie jego brzmieniem na dzień potwierdzenia zamówienia.

5. O zmianie lub anulowaniu OWUS w całości lub części Sprzedający będzie zawiadamiał na swojej Stronie internetowej.

§7. [Wstrzymanie realizacji zamówienia]

1. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnością całości albo części ceny tytułem umowy jednostkowej objętej OWUS, Sprzedający, pomimo potwierdzenia przyjęcia kolejnego zamówienia, ma prawo anulować wszystkie zamówienia złożone dotychczas przez Kupującego.

2. Za anulowanie zamówienia Sprzedający nie ponosi żadnych konsekwencji.

3. Sprzedający zawiadomi Kupującego o anulowaniu zamówienia w formie wiadomości e-mail. Za datę anulowania zamówienia będzie uważać się dzień wysłania e-maila przez Sprzedającego.

4. Sprzedający oświadcza, iż w przypadku spłaty całości zobowiązań przez Kupującego, po ustaleniu z nim nowych warunków zamówienia, w tym jego terminu, może ponownie przystąpić do jego realizacji na uzgodnionych zasadach.

§8. [Postanowienia końcowe]

1. Procedura składania reklamacji przez Kupującego stanowi przedmiot Ogólnych Warunków Reklamacji, których obowiązywanie jest niezależne od obowiązywania OWUS.

2. Wszelkie odstępstwa od OWUS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związany z realizacją umów jednostkowych objętych zakresem OWUS, będzie sąd właściwy miejscowo dla miejscowości Kolincz koło Starogardu Gdańskiego.

4. W toku realizacji umów jednostkowych Strony będą się niezwłocznie zawiadamiać o wszelkich zmianach danych adresowych. Zwłoka lub zaniechanie w wykonaniu powyższego obowiązku stanowią wyłączne ryzyko Strony, która dopuściła się zwłoki lub zaniechania.

5. W zakresie nieuregulowanym OWUS stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
____________________

w imieniu Sprzedającego pełnomocnik
Magdalena Wędrowska